Geen producten gevonden...

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor levering aan de klant via bestellingen via www.juffertjenegen.nl.

Artikel 1 Algemeen

1.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Juffertje Negen en op alle met Juffertje Negen aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

1.2
Indien de klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Juffertje Negen is ingestemd. 

1.3
Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven. 

1.4
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt. 

1.5
Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Juffertje Negen in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. 

1.6
Juffertje Negen behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en/of aan te vullen. 

1.7
Door het gebruik van de internetsite van Juffertje Negen en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite. 

1.8
Juffertje Negen is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing 

Artikel 2 Aanbiedingen 

2.1
Alle aanbiedingen van Juffertje negen zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. 

2.2
Juffertjenegen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mail adres. De Klant en Juffertje Negen komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan klant is verzonden. De elektronische bestanden van Juffertje Negen gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs. 

Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Juffertje Negen garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding. 

Artikel 3 Levering en transport 

3.1
Juffertje Negen heeft de meeste artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Bij betaling vooraf versturen wij de bestelde artikelen in de regel binnen drie werkdagen na ontvangst van de betaling. Bij betaling onder rembours versturen wij de bestelde artikelen in de regel binnen drie werkdagen na ontvangst van uw bestelling. De genoemde levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Klant de overeenkomst in stand laat. De Klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd. 

3.2
Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Klant per e-mail of telefonisch worden gemeld. 

3.3
Levering vindt plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. 

3.4
Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden. 

3.5
Juffertje Negen is niet aansprakelijk voor het foutief afleveren door Post NL.

Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud 

4.1
Juffertje Negen blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs is voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de Klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de Klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele retourzendingen aan Juffertje Negen zijn voor rekening van de Klant en moeten verzekerd en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden. 

Artikel 5 Prijzen en betalingen 

5.1
Alle door Juffertje Negen vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, inclusief omzetbelasting en exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 

5.2
De hoogte van de verzend- en administratiekosten staan op de internetsite vermeld. Alle pakketten worden met post NL verzonden. De bijdrage in de kosten hiervan zijn 1,95 euro per order binnen Nederland mits het brievenbuspost betreft. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Wij rekenen geen extra kosten voor betaling via afterpay. Echter bij het retour sturen van een deel of de gehele bestelling betaald d.m.v. Afterpay berekenen we hiervoor 5 euro administratiekosten

5.3
Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. 

5.4
Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. 

5.5
Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

Powered by Lightspeed
- Theme by InStijl Media
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »